Demografi

Sektor:

Tanaman: 2100 petani kecil

Semua peratusan adalah berdasarkan bilangan jumlah responden di atas, kecuali yang diberi penjelasan sebaliknya.

Jantina

Sektor Tunggal atau Sektor Pelbagai

Tahun pengalaman

Umur

Pendidikan Tertinggi

Pemilikan Tanah

Berapakah bilangan pekebun kecil yang mempunyai keahlian dalam persatuan berikut?

Berapakah bilangan pekebun kecil yang mempunyai pensijilan Amalan Pertanian Baik Malaysia (MyGAP)?

© 2023 Khazanah Nasional Berhad 199301020767 (275505-K). All rights reserved.