Harga Input

Sektor:

Tanaman: 2100 petani kecil

Semua peratusan adalah berdasarkan bilangan jumlah responden di atas, kecuali yang diberi penjelasan sebaliknya.

Bagi input-input berikut, apakah tahap kenaikan harga yang dikenal pasti oleh pekebun kecil yang melaporkan kenaikan harga input sebagai salah satu daripada

3 Cabaran Utama

mereka

© 2023 Khazanah Nasional Berhad 199301020767 (275505-K). All rights reserved.