Supply Chain

Sektor:

Tanaman: 2100 petani kecil

Semua peratusan adalah berdasarkan bilangan jumlah responden di atas, kecuali yang diberi penjelasan sebaliknya.

Saya merupakan petani berkontrak* (contract farmer)

Sumber benih tanaman / baka ternakan / baka akuakultur saya adalah dari

Dalam setahun, jualan hasil tanaman/ ternakan / akuakultur utama saya adalah kepada

Bagaimana produk pertanian dijual / digunakan?

© 2023 Khazanah Nasional Berhad 199301020767 (275505-K). All rights reserved.