Terma dan Syarat Laman Sesawang Projek Semai

Terma dan syarat ini, berserta Dasar Privasi kami ("Perjanjian" secara kolektif) menetapkan terma dan syarat am penggunaan laman sesawang ini oleh anda. Dengan menggunakan laman sesawang ini (termasuk menggunakan, mengakses atau memuat turun sebarang maklumat, data dan/atau set data yang berkaitan dengan atau berkaitan dengan laman sesawang ini ("Data" secara kolektif), anda akan menerima Perjanjianini dan Perjanjian ini akan membentuk perjanjian yang terikat di sisi undang-undang antara anda dan Khazanah Nasional Berhad (“Khazanah” atau “kami”). Jika anda memasuki Perjanjian ini bagi pihak perniagaan atau entiti undang-undang lain, anda dianggap sebagai wakil yang mempunyai kuasa untuk mengikat entiti tersebut kepada Perjanjian ini, dalam hal ini, istilah "anda" akan merujuk kepada entiti tersebut. Jika anda tidak mempunyai kuasa sedemikian, atau jika anda tidak bersetuju dengan terma Perjanjian ini, anda tidak boleh menggunakan laman sesawang ini dan menerima Perjanjian ini dan mesti menghentikan penggunaan laman sesawang ini serta-merta dan/atau mengakses atau memuat turun sebarang Data daripada laman sesawang ini. Jika anda berumur di bawah 18 tahun, anda mesti menyemak Perjanjian dengan ibu bapa atau penjaga anda sebelum menggunakan laman sesawang ini dan/atau mengakses atau memuat turun sebarang Data daripada laman sesawang bagi memastikan bahawa anda dan ibu bapa atau penjaga anda memahami Perjanjian ini dan bersetuju dengannya. Jika anda merupakan ibu bapa atau penjaga yang sah, dan anda membenarkan anak anda menggunakan laman sesawang ini dan/atau mengakses atau memuat turun sebarang Data daripada laman sesawang ini, maka syarat ini terpakai kepada anda dan anda bertanggungjawab atas segala aktiviti anak anda di laman sesawang ini.

Perakuan Pengguna

 1. Anda dengan ini mengakui bahawa anda telah membaca, memahami, dan bersetuju untuk terikat dengan syarat-syarat Perjanjian ini.
 2. Anda dengan ini mengakui bahawa:-
  1. Penemuan daripada Projek Semai adalah bertujuan untuk memahami cabaran yang dihadapi oleh pekebun kecil dalam subsektor pertanian yang berbeza (tanaman makanan, ternakan dan akuakultur);
  2. Data termasuk, tanpa had, maklumat yang diperoleh daripada sumber pihak ketiga;
  3. Data tidak terdiri daripada sebarang data peribadi, dan sebarang maklumat peribadi dalam set data telah dirahasiakan dan diagregatkan untuk melindungi privasi peserta;
  4. Data adalah untuk tujuan maklumat sahaja; dan
  5. dengan memuat turun Data, anda mengakui dan menerima risiko yang wujud yang berkaitan dengan pemindahan dan penyimpanan data dalam talian.
 3. Dalam hal ini, anda juga dengan ini bersetuju bahawa anda hendaklah:-
  1. secara bebas melaksanakan usaha wajar dan mengesahkan Data untuk tujuan analisis anda sendiri untuk mencapai matlamat anda berhubung dengan Data ;
  2. tidak bergantung pada Data untuk membuat sebarang keputusan pelaburan dan apa-apa pergantungan yang anda buat berhubung dengan Data dilakukan semata-mata atas risiko anda sendiri; dan
  3. menggunakan Data dengan mematuhi semua undang-undang, peraturan dan garis panduan etika yang berkenaan.

Sekatan Penggunaan

 1. Anda dengan ini bersetuju bahawa anda tidak akan:-
  1. membuat permintaan kepada Khazanah atau mana-mana pihak ketiga dengan niat mendapatkan apa-apa maklumat peribadi bagi tujuan mengenal pasti mana-mana individu daripada Data tersebut;
  2. mengekstrak atau cuba mengekstrak, memanipulasi atau cuba memanipulasi Data dalam apa jua cara yang berpotensi membawa kepada pengenalan individu atau entiti;
  3. menggunakan Data untuk membahayakan individu, komuniti atau masyarakat secara keseluruhannya; dan
  4. salah nyata atau memanipulasi Data untuk membuat kesimpulan yang tidak tepat.

Tiada Waranti

 1. Data disediakan "seadanya," tanpa sebarang jaminan kesesuaian untuk sebarang kegunaan khusus dan Khazanah tidak membuat sebarang waranti, tersurat atau tersirat, mengenai ketepatan, kesempurnaan dan kebolehpercayaan Data.
 2. Khazanah tidak menjamin:-
  1. bahawa laman sesawang atau mana-mana Data akan tersedia untuk anda pada setiap masa dan tanpa gangguan;
  2. keselamatan Data semasa penghantaran atau penyimpanan; dan
  3. bahawa fail, pelayan, dan pangkalan data yang digunakan untuk penyimpanan data, pengekstrakan, pengurusan dan penghantaran adalah bebas daripada ralat atau virus.

Liabiliti dan Indemniti

 1. Khazanah tidak bertanggungjawab dan tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kerosakan langsung atau tidak langsung yang disebabkan oleh laman sesawang ini dan Data ini kepada anda, termasuk tanpa had, sebarang liabiliti atau tanggungjawab berhubung dengan: -
  1. ketepatan, kesempurnaan atau kegunaan mana-mana Data yang diberikan, sama ada secara berasingan atau secara agregat;
  2. sebarang kerosakan langsung, khas, sampingan, tidak langsung, teladan, punitif atau berbangkit termasuk kehilangan keuntungan, yang timbul daripada penggunaan laman sesawang atau Data sama ada dinasihatkan atau tidak tentang kemungkinan kerosakan tersebut, dan atas apa jua teori liabiliti, yang timbul daripada atau berkaitan dengan penggunaan laman sesawang dan/atau akses atau muat turun Data oleh anda; dan
  3. memfitnah, menyinggung perasaan atau menyalahi undang-undang pengguna lain di laman sesawang.
 2. Risiko kecederaan daripada perkara di atas terletak sepenuhnya pada anda.
 3. Anda bersetuju untuk mempertahankan, menanggung rugi dan memastikan Khazanah tidak berbahaya daripada dan terhadap sebarang dan semua tuntutan, kerosakan, kos dan perbelanjaan, termasuk yuran peguam yang munasabah, yang timbul daripada atau berkaitan dengan penggunaan laman sesawang dan/atau akses anda kepada Data.
 4. Walau apa pun ganti rugi yang anda diberikan, Khazanah berhak untuk mengambil alih pembelaan dan kawalan eksklusif bagi apa-apa perkara lain tertakluk kepada ganti rugi oleh anda di bawah Perjanjian, dan dalam kes sedemikian, anda bersetuju untuk bekerjasama sepenuhnya seperti yang diperlukan secara munasabah dengan pembelaan tersebut dan dalam menegaskan sebarang pembelaan yang ada.

Kandungan Pihak Ketiga

 1. Anda dengan ini mengakui bahawa kandungan pihak ketiga mungkin terpapar di laman sesawang ini atau boleh diakses melalui pautan dari laman sesawang ini dan bahawa Khazanah:-
  1. tidak menyokong, mengawal, atau memikul tanggungjawab untuk kandungan, dasar privasi atau amalan mana-mana laman sesawang pihak ketiga; dan
  2. tidak bertanggungjawab untuk sebarang pelanggaran, representasi, waranti atau sebarang bentuk kandungan lain yang terkandung dalam mana-mana kandungan pihak ketiga yang muncul di laman sesawang ini.
 2. Dengan mengikuti pautan sedemikian, anda berbuat demikian atas risiko anda sendiri, dan Perjanjian ini tidak lagi terpakai.

Harta Intelek

 1. Kandungan yang digunakan dalam laman sesawang termasuk tanpa had, teks, dokumen, ciri interaktif, perkhidmatan dan apa-apa output daripadanya yang terdapat dalam laman sesawang ini (secara kolektif, "Kandungan") serta semua tanda dagangan, tanda perkhidmatan, grafik, logo dan tanda yang digunakan dalam laman sesawang ini (“Tanda”) dimiliki oleh Khazanah dan/atau sumber pihak ketiga yang telah digunakan oleh Khazanah.
 2. Perjanjian ini tidak memindahkan kepada anda sebarang harta intelek yang dimiliki oleh Khazanah dan/atau pihak ketiga tersebut, dan semua hak, hak milik dan kepentingan dalam dan terhadap Kandungan dan Tanda tersebut akan kekal sepenuhnya dengan Khazanah dan/atau pihak ketiga tersebut, di mana berkenaan.
 3. Tiada maklumat yang diterbitkan menerusi laman sesawang ini oleh Khazanah atau rakan kongsi atau ahli gabungannya boleh ditafsirkan sebagai pemberian lesen pada Kandungan dan/atau Tanda dan kebenaran bertulis nyata Khazanah dan/atau pihak ketiga perlu diperolehi jika anda berhasrat menggunakan Kandungan atau Tanda. Penggunaan Kandungan dan Tanda tanpa kebenaran adalah dilarang sama sekali.
 4. Anda mengakui bahawa semua Kandungan dan Tanda sama ada hak cipta atau tanda dagangan sebagai karya kolektif di bawah undang-undang dan perjanjian harta intelek yang berkenaan.
 5. Anda dengan ini bersetuju untuk tidak:-
  1. menggunakan semua atau mana-mana bahagian Kandungan tanpa kebenaran bertulis atau persetujuan kami terlebih dahulu, termasuk untuk kegunaan komersial dan bukan persendirian;
  2. menggunakan dan membuat rujukan kepada Kandungan dan Tanda, yang termasuk nama, logo, tanda dagangan atau harta intelek lain Khazanah; dan nama “Projek Semai” atau sebarang terbitan yang serupa; dalam apa jua bahan tanpa kebenaran bertulis kami terlebih dahulu; dan,
  3. menggunakan, mencipta karya terbitan, memindahkan (melalui jualan, jualan semula, lesen, sublesen, muat turun atau sebaliknya), menyalin, memuat naik, menyiarkan, menerbitkan, menyesuaikan, mengubah suai, tangkapan skrin, mengeluarkan semula, memaparkan, mendedahkan, mengedarkan Kandungan dalam mana-mana cara, tanpa kebenaran bertulis atau persetujuan kami terlebih dahulu.

Umum

 1. Khazanah berhak untuk meminda dan mengubah suai Perjanjian, Data dan/atau laman sesawang ini pada bila-bila masa mengikut budi bicaranya, tanpa notis kepada anda. Versi Perjanjian yang dikemas kini akan berkuat kuasa serta-merta, melainkan dinyatakan sebaliknya.
 2. Khazanah berhak untuk menyekat atau menamatkan akses anda ke laman sesawang dan/atau Data mengikut budi bicara mutlaknya, dengan sebab atau tanpa sebab, dan tanpa liabiliti.
 3. Perjanjian ini dikawal oleh dan ditafsirkan mengikut undang-undang Malaysia. Sebarang dan semua pertikaian yang timbul daripada atau berkaitan dengan Perjanjian atau Data hendaklah tertakluk kepada bidang kuasa eksklusif mahkamah Malaysia.
 4. Jika mana-mana bahagian peruntukan Perjanjian adalah tidak sah atau tidak boleh dikuatkuasakan di bawah undang-undang yang terpakai, bahagian tersebut akan menjadi tidak berkesan hanya setakat ketidaksahihan atau tidak boleh dikuatkuasakan, tanpa dalam apa-apa cara menjejaskan Perjanjian yang selebihnya.
 5. Tiada kegagalan atau kelewatan oleh Khazanah dalam melaksanakan sepenuhnya apa-apa hak, kuasa atau keistimewaan akan menjadi penepian melainkan dinyatakan secara jelas oleh Khazanah secara bertulis, dan jika Khazanah memberikan penepian pada satu-satu masa, Khazanah berhak untuk menguatkuasakan sepenuhnya hak, kuasa dan keistimewaannya. pada masa hadapan.
 6. Tajuk dalam Perjanjian ini adalah untuk kemudahan rujukan sahaja dan tidak akan mengehadkan atau sebaliknya menjejaskan maksud di sini.
 7. Khazanah berhak untuk menyerahkan sebarang hak dan kewajipan yang terhasil daripada Perjanjian ini kepada ahli gabungannya atau pihak ketiga. Sekiranya anda tidak bersetuju dengan peralihan itu, satu-satunya remedi anda adalah menghentikan penggunaan laman sesawang.
 8. Jika anda mempunyai sebarang soalan, kebimbangan atau aduan mengenai Perjanjian ini, anda boleh menghubungi kami melalui e-mel di danaimpak.food@khazanah.com.my.
 9. Versi bahasa Inggeris Perjanjian ini adalah rujukan muktamad dalam semua aspek dan akan diguna pakai sekiranya terdapat sebarang percanggahan dengan versi terjemahan, jika ada.

© 2023 Khazanah Nasional Berhad 199301020767 (275505-K). All rights reserved.